စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အ စ အ ဦး ၌ ဘု ရား သ ခင် သည် ကောင်း ကင် နှင့် မြေ ကြီး ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ မြေ ကြီး သည် အ ဆင်း သဏ္ဌာန် မ ရှိ၊ လွတ် လပ် လ ဟာ ဖြစ် ၏။ နက် နဲ ရာ အ ရပ် ကို မှောင် မိုက် ဖုံး လွှမ်း ၍ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် သည် ရေ မျက် နှာ ပြင် ပေါ် မှာ လှုပ် ရှား တော် မူ ၏။

ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ အ လင်း ဖြစ် စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၍ အ လင်း ဖြစ် လေ ၏။ ထို အ လင်း ကောင်း သည် ကို ဘု ရား သ ခင် မြင် ၍၊ အ လင်း နှင့် မှောင် မိုက် ကို ပိုင်း ခြား ခွဲ ထား တော် မူ ၏။ အ လင်း ကို နေ့ ဟူ သော အ မည် ဖြင့် ၎င်း၊ မှောင် မိုက် ကို ညဉ့် ဟူ သော အ မည် ဖြင့် ၎င်း၊ ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် တော် မူ ၍၊ ည ဦး နှင့် နံ နက် သည် ပ ဌ မ နေ့ ရက် ဖြစ် လေ ၏။

တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ ရေ အ လယ် ၌ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် ဖြစ် စေ၊ ရေ နှင့် ရေ ချင်း ခြား နား စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ သ ဖြင့်၊ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် ကို ဘု ရား သ ခင် ဖန် ဆင်း တော် မူ ၍၊ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် အောက် ၌ ရှိ သော ရေ နှင့်၊ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် အ ပေါ် ၌ ရှိ သော ရေ ကို ပိုင်း ခြား တော် မူ သည် အ တိုင်း ဖြစ် လေ ၏။ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် ကို လည်း မိုဃ်း ကောင်း ကင် ဟူ သော အ မည် ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် တော် မူ ၍၊ ည ဦး နှင့် နံ နက် သည် ဒု တိ ယ နေ့ ရက် ဖြစ် လေ ၏။

တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် အောက် ၌ ရှိ သော ရေ စု ဝေး စေ၊ ကုန်း ပေါ် စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ဖြစ် လေ ၏။ ၁၀ ကုန်း ကို မြေ ဟူ သော အ မည် ဖြင့် ၎င်း၊ ရေ စု ဝေး ရာ ကို ပင် လယ် ဟူ သော အ မည် ဖြင့် ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် တော် မူ ၍၊ ထို အ မှု အ ရာ ကောင်း သည် ကို ဘု ရား သ ခင် မြင် တော် မူ ၏။ ၁၁ တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ မြေ သည် မြက် ပင် ကို ၎င်း၊ စ ပါး သီး ကို ဖြစ် စေ သော စ ပါး ပင် ကို ၎င်း၊ မြေ ပေါ် မှာ မျိုး စေ့ ပါ လျက် သစ် သီး မျိုး ကို ဖြစ် စေ သော သစ် ပင် ကို ၎င်း၊ ပေါက် စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ဖြစ် လေ ၏။ ၁၂ မြေ သည် မြက် ပင် ကို ၎င်း၊ စ ပါး သီး မျိုး ကို ဖြစ် စေ သော စ ပါး ပင် ကို ၎င်း၊ မိ မိ ၌ မျိုး စေ့ ပါ လျက် သစ် သီး မျိုး ကို ဖြစ် စေ သော သစ် ပင် ကို ၎င်း ပေါက် စေ ၏။ ထို အ မှု အ ရာ ကောင်း သည် ကို ဘု ရား သ ခင် မြင် တော် မူ ၍၊ ၁၃ ည ဦး နှင့် နံ နက် သည် တ တိ ယ နေ့ ရက် ဖြစ် လေ ၏။

၁၄ တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ နေ့ နှင့် ညဉ့် ကို ပိုင်း ခြား စေ ခြင်း ငှါ မိုဃ်း ကောင်း ကင် မျက် နှာ ကြက် ၌ အ လင်း အိမ် တည် စေ၊ နိ မိတ် လက္ခ ဏာ၊ ချိန်း ချက် သော အ ချိန်၊ နေ့ ရက် အ ပိုင်း အ ခြား၊ နှစ် အ ပိုင်း အ ခြား ဘို့ ဖြစ် စေ။ ၁၅ မိုဃ်း ကောင်း ကင် မျက် နှာ ကြက် ၌ တည် ၍ မြေ ကြီး လင်း စ ရာ အ လင်း အိမ် ဖြစ် စေ ဟု၊ အ မိန့် တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ဖြစ် လေ ၏။ ၁၆ ထို သို့ ဘု ရား သ ခင် သည် အ လင်း အိမ် ကြီး နှစ် လုံး တည်း ဟူ သော၊ နေ့ ကို အုပ် စိုး ရ သော အ ကြီး တ လုံး၊ ညဉ့် ကို အုပ် စိုး ရ သော အ ငယ် တ လုံး နှင့် တ ကွ ကြယ် များ တို့ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ပြီး လျှင်၊ ၁၇ မြေ ကြီး ၌ လင်း စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ၁၈ နေ့ နှင့် ညဉ့် ကို အုပ် စိုး ၍ အ လင်း နှင့် မှောင် မိုက် ကို ပိုင်း ခြား စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် မျက်နှာ ကြက် ၌ ဘု ရား သ ခင် ထား တော် မူ ၏။ ထို အ မှု အ ရာ ကောင်း သည် ကို ဘု ရား သ ခင် မြင် တော် မူ ၍၊ ၁၉ ည ဦး နှင့် နံ နက် သည် စ တုတ္ထ နေ့ ရက် ဖြစ် လေ ၏။

၂၀ တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ အ သက် ရှင် ၍ လှုပ် ရှား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် တို့ ကို ရေ သည် များ ပြား စွာ မွေး ဘွား စေ။ ငှက် တို့ လည်း မြေ ပေါ် မိုဃ်း ကောင်း ကင် မျက် နှာ ကြက် ပြင် ဝယ် ပျံ စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၏။ ၂၁ ထို သို့ လျှင် ရေ သည် တိ ရစ္ဆာန် အ မျိုး အ လိုက် များ ပြား စွာ မွေး ဘွား ၍၊ ငါး ကြီး အ စ ရှိ သော အ သက် ရှင် ၍ လှုပ် ရှား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း၊ ပျံ တတ် သော ငှက် မျိုး အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း ဘု ရား သ ခင် ဖန် ဆင်း ၍၊ ထို အ မှု အ ရာ ကောင်း သည် ကို မြင် တော် မူ ၏။ ၂၂ ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ များ ပြား စွာ မွေး ဘွား ကြ လော့။ ပင် လယ် ရေ များ ကို ပြည့် စေ ကြ လော့။ ငှက် တို့ လည်း မြေ ပေါ် ၌ များ ပြား စေ သ တည်း ဟု ထို တိ ရစ္ဆာန် တို့ ကို ကောင်း ကြီး ပေး တော် မူ ၍၊ ၂၃ ည ဦး နှင့် နံ နက် သည် ပဉ္စ မ နေ့ ရက် ဖြစ် လေ ၏။

၂၄ တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ မြေ သည် အ သက် ရှင် သော သတ္တ ဝါ မျိုး တည်း ဟူ သော သား ယဉ် တို့ ကို ၎င်း၊ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် တို့ ကို ၎င်း၊ သား ရဲ မျိုး တို့ ကို ၎င်း၊ မွေး ဘွား စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ဖြစ် လေ ၏။ ၂၅ ထို သို့ ဘု ရား သ ခင် သည် သား ရဲ မျိုး၊ သား ယဉ် မျိုး၊ မြေ ပေါ် မှာ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် မျိုး အ ပေါင်း တို့ ကို ဖန် ဆင်း ၍၊ ထို အ မှု အ ရာ ကောင်း သည် ကို မြင် တော် မူ ၏။

၂၆ တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ ငါ တို့ ပုံ သဏ္ဌာန် နှင့် တ ညီ တ သဏ္ဌာန် တည်း လူ ကို ဖန် ဆင်း ကြ စို့။ သူ သည် ပင် လယ် ငါး တို့ ကို ၎င်း၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ငှက် တို့ ကို ၎င်း၊ သား ယဉ် တို့ ကို ၎င်း၊ မြေ တ ပြင် လုံး နှင့် တ ကွ၊ မြေ ပေါ် မှာ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း၊ အုပ် စိုး စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၏။ ၂၇ ထို သို့ ဘု ရား သ ခင် သည် မိ မိ ပုံ သဏ္ဌာန် နှင့် အ ညီ လူ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် တော် နှင့် အ ညီ လူ ယောက်ျား၊ လူ မိန်း မ ကို ဖန် ဆင်း ပြီး လျှင်၊ ၂၈ အ ချင်း တို့၊ များ ပြား စွာ မွေး ဘွား ကြ လော့။ မြေ ကြီး ကို ပြည့် စေ ၍ နိုင် ကြ လော့။ ပင် လယ် ငါး တို့ ကို ၎င်း၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ငှက် တို့ ကို ၎င်း၊ အ သက် ရှင် ၍ မြေ ပေါ် မှာ လှုပ် ရှား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း အုပ် စိုး ကြ လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၍၊ သူ တို့ ကို ကောင်း ကြီး ပေး တော် မူ ၏။

၂၉ ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ ကြည့် ရှု လော့။ မြေ တ ပြင် လုံး ၌ စ ပါး သီး ကို ဖြစ် စေ သော စ ပါး ပင် အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ၎င်း၊ မျိုး စေ့ ကို ဖြစ် စေ သော အ သီး နှင့် ပြည့် စုံ သော သစ် ပင် အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ၎င်း၊ သင် တို့ စား စ ရာ ဘို့ ငါ ပေး ၏။ ၃၀ မြေ သား၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ငှက်၊ အ သက် ရှင် ၍ မြေ ပေါ် မှာ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် မျိုး အ ပေါင်း တို့ စား စ ရာ ဘို့၊ မြက် ပင် အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ငါ ပေး မည် ဟု မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း ဖြစ် လေ ၏။

၃၁ ဘု ရား သ ခင် သည် မိ မိ ဖန် ဆင်း သ မျှ သော အ ရာ တို့ ကို ကြည့် ရှု လျှင်၊ အ လွန် ကောင်း သည် ကို မြင် တော် မူ ၍၊ ည ဦး နှင့် နံ နက် သည် ဆဋ္ဌ မ နေ့ ရက် ဖြစ် လေ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အ စ အ ဦး ၌ ဘု ရား သ ခင် သည် ကောင်း ကင် နှင့် မြေ ကြီး ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ မြေ ကြီး သည် အ ဆင်း သဏ္ဌာန် မ ရှိ၊ လွတ် လပ် လ ဟာ ဖြစ် ၏။ နက် နဲ ရာ အ ရပ် ကို မှောင် မိုက် ဖုံး လွှမ်း ၍ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် သည် ရေ မျက် နှာ ပြင် ပေါ် မှာ လှုပ် ရှား တော် မူ ၏။

ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ အ လင်း ဖြစ် စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၍ အ လင်း ဖြစ် လေ ၏။ ထို အ လင်း ကောင်း သည် ကို ဘု ရား သ ခင် မြင် ၍၊ အ လင်း နှင့် မှောင် မိုက် ကို ပိုင်း ခြား ခွဲ ထား တော် မူ ၏။ အ လင်း ကို နေ့ ဟူ သော အ မည် ဖြင့် ၎င်း၊ မှောင် မိုက် ကို ညဉ့် ဟူ သော အ မည် ဖြင့် ၎င်း၊ ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် တော် မူ ၍၊ ည ဦး နှင့် နံ နက် သည် ပ ဌ မ နေ့ ရက် ဖြစ် လေ ၏။

တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ ရေ အ လယ် ၌ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် ဖြစ် စေ၊ ရေ နှင့် ရေ ချင်း ခြား နား စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ သ ဖြင့်၊ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် ကို ဘု ရား သ ခင် ဖန် ဆင်း တော် မူ ၍၊ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် အောက် ၌ ရှိ သော ရေ နှင့်၊ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် အ ပေါ် ၌ ရှိ သော ရေ ကို ပိုင်း ခြား တော် မူ သည် အ တိုင်း ဖြစ် လေ ၏။ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် ကို လည်း မိုဃ်း ကောင်း ကင် ဟူ သော အ မည် ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် တော် မူ ၍၊ ည ဦး နှင့် နံ နက် သည် ဒု တိ ယ နေ့ ရက် ဖြစ် လေ ၏။

တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် အောက် ၌ ရှိ သော ရေ စု ဝေး စေ၊ ကုန်း ပေါ် စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ဖြစ် လေ ၏။ ၁၀ ကုန်း ကို မြေ ဟူ သော အ မည် ဖြင့် ၎င်း၊ ရေ စု ဝေး ရာ ကို ပင် လယ် ဟူ သော အ မည် ဖြင့် ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် တော် မူ ၍၊ ထို အ မှု အ ရာ ကောင်း သည် ကို ဘု ရား သ ခင် မြင် တော် မူ ၏။ ၁၁ တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ မြေ သည် မြက် ပင် ကို ၎င်း၊ စ ပါး သီး ကို ဖြစ် စေ သော စ ပါး ပင် ကို ၎င်း၊ မြေ ပေါ် မှာ မျိုး စေ့ ပါ လျက် သစ် သီး မျိုး ကို ဖြစ် စေ သော သစ် ပင် ကို ၎င်း၊ ပေါက် စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ဖြစ် လေ ၏။ ၁၂ မြေ သည် မြက် ပင် ကို ၎င်း၊ စ ပါး သီး မျိုး ကို ဖြစ် စေ သော စ ပါး ပင် ကို ၎င်း၊ မိ မိ ၌ မျိုး စေ့ ပါ လျက် သစ် သီး မျိုး ကို ဖြစ် စေ သော သစ် ပင် ကို ၎င်း ပေါက် စေ ၏။ ထို အ မှု အ ရာ ကောင်း သည် ကို ဘု ရား သ ခင် မြင် တော် မူ ၍၊ ၁၃ ည ဦး နှင့် နံ နက် သည် တ တိ ယ နေ့ ရက် ဖြစ် လေ ၏။

၁၄ တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ နေ့ နှင့် ညဉ့် ကို ပိုင်း ခြား စေ ခြင်း ငှါ မိုဃ်း ကောင်း ကင် မျက် နှာ ကြက် ၌ အ လင်း အိမ် တည် စေ၊ နိ မိတ် လက္ခ ဏာ၊ ချိန်း ချက် သော အ ချိန်၊ နေ့ ရက် အ ပိုင်း အ ခြား၊ နှစ် အ ပိုင်း အ ခြား ဘို့ ဖြစ် စေ။ ၁၅ မိုဃ်း ကောင်း ကင် မျက် နှာ ကြက် ၌ တည် ၍ မြေ ကြီး လင်း စ ရာ အ လင်း အိမ် ဖြစ် စေ ဟု၊ အ မိန့် တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ဖြစ် လေ ၏။ ၁၆ ထို သို့ ဘု ရား သ ခင် သည် အ လင်း အိမ် ကြီး နှစ် လုံး တည်း ဟူ သော၊ နေ့ ကို အုပ် စိုး ရ သော အ ကြီး တ လုံး၊ ညဉ့် ကို အုပ် စိုး ရ သော အ ငယ် တ လုံး နှင့် တ ကွ ကြယ် များ တို့ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ပြီး လျှင်၊ ၁၇ မြေ ကြီး ၌ လင်း စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ၁၈ နေ့ နှင့် ညဉ့် ကို အုပ် စိုး ၍ အ လင်း နှင့် မှောင် မိုက် ကို ပိုင်း ခြား စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် မျက်နှာ ကြက် ၌ ဘု ရား သ ခင် ထား တော် မူ ၏။ ထို အ မှု အ ရာ ကောင်း သည် ကို ဘု ရား သ ခင် မြင် တော် မူ ၍၊ ၁၉ ည ဦး နှင့် နံ နက် သည် စ တုတ္ထ နေ့ ရက် ဖြစ် လေ ၏။

၂၀ တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ အ သက် ရှင် ၍ လှုပ် ရှား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် တို့ ကို ရေ သည် များ ပြား စွာ မွေး ဘွား စေ။ ငှက် တို့ လည်း မြေ ပေါ် မိုဃ်း ကောင်း ကင် မျက် နှာ ကြက် ပြင် ဝယ် ပျံ စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၏။ ၂၁ ထို သို့ လျှင် ရေ သည် တိ ရစ္ဆာန် အ မျိုး အ လိုက် များ ပြား စွာ မွေး ဘွား ၍၊ ငါး ကြီး အ စ ရှိ သော အ သက် ရှင် ၍ လှုပ် ရှား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း၊ ပျံ တတ် သော ငှက် မျိုး အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း ဘု ရား သ ခင် ဖန် ဆင်း ၍၊ ထို အ မှု အ ရာ ကောင်း သည် ကို မြင် တော် မူ ၏။ ၂၂ ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ များ ပြား စွာ မွေး ဘွား ကြ လော့။ ပင် လယ် ရေ များ ကို ပြည့် စေ ကြ လော့။ ငှက် တို့ လည်း မြေ ပေါ် ၌ များ ပြား စေ သ တည်း ဟု ထို တိ ရစ္ဆာန် တို့ ကို ကောင်း ကြီး ပေး တော် မူ ၍၊ ၂၃ ည ဦး နှင့် နံ နက် သည် ပဉ္စ မ နေ့ ရက် ဖြစ် လေ ၏။

၂၄ တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ မြေ သည် အ သက် ရှင် သော သတ္တ ဝါ မျိုး တည်း ဟူ သော သား ယဉ် တို့ ကို ၎င်း၊ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် တို့ ကို ၎င်း၊ သား ရဲ မျိုး တို့ ကို ၎င်း၊ မွေး ဘွား စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ဖြစ် လေ ၏။ ၂၅ ထို သို့ ဘု ရား သ ခင် သည် သား ရဲ မျိုး၊ သား ယဉ် မျိုး၊ မြေ ပေါ် မှာ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် မျိုး အ ပေါင်း တို့ ကို ဖန် ဆင်း ၍၊ ထို အ မှု အ ရာ ကောင်း သည် ကို မြင် တော် မူ ၏။

၂၆ တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ ငါ တို့ ပုံ သဏ္ဌာန် နှင့် တ ညီ တ သဏ္ဌာန် တည်း လူ ကို ဖန် ဆင်း ကြ စို့။ သူ သည် ပင် လယ် ငါး တို့ ကို ၎င်း၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ငှက် တို့ ကို ၎င်း၊ သား ယဉ် တို့ ကို ၎င်း၊ မြေ တ ပြင် လုံး နှင့် တ ကွ၊ မြေ ပေါ် မှာ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း၊ အုပ် စိုး စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၏။ ၂၇ ထို သို့ ဘု ရား သ ခင် သည် မိ မိ ပုံ သဏ္ဌာန် နှင့် အ ညီ လူ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် တော် နှင့် အ ညီ လူ ယောက်ျား၊ လူ မိန်း မ ကို ဖန် ဆင်း ပြီး လျှင်၊ ၂၈ အ ချင်း တို့၊ များ ပြား စွာ မွေး ဘွား ကြ လော့။ မြေ ကြီး ကို ပြည့် စေ ၍ နိုင် ကြ လော့။ ပင် လယ် ငါး တို့ ကို ၎င်း၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ငှက် တို့ ကို ၎င်း၊ အ သက် ရှင် ၍ မြေ ပေါ် မှာ လှုပ် ရှား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း အုပ် စိုး ကြ လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၍၊ သူ တို့ ကို ကောင်း ကြီး ပေး တော် မူ ၏။

၂၉ ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ ကြည့် ရှု လော့။ မြေ တ ပြင် လုံး ၌ စ ပါး သီး ကို ဖြစ် စေ သော စ ပါး ပင် အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ၎င်း၊ မျိုး စေ့ ကို ဖြစ် စေ သော အ သီး နှင့် ပြည့် စုံ သော သစ် ပင် အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ၎င်း၊ သင် တို့ စား စ ရာ ဘို့ ငါ ပေး ၏။ ၃၀ မြေ သား၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ငှက်၊ အ သက် ရှင် ၍ မြေ ပေါ် မှာ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် မျိုး အ ပေါင်း တို့ စား စ ရာ ဘို့၊ မြက် ပင် အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ငါ ပေး မည် ဟု မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း ဖြစ် လေ ၏။

၃၁ ဘု ရား သ ခင် သည် မိ မိ ဖန် ဆင်း သ မျှ သော အ ရာ တို့ ကို ကြည့် ရှု လျှင်၊ အ လွန် ကောင်း သည် ကို မြင် တော် မူ ၍၊ ည ဦး နှင့် နံ နက် သည် ဆဋ္ဌ မ နေ့ ရက် ဖြစ် လေ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အ စ အ ဦး ၌ ဘု ရား သ ခင် သည် ကောင်း ကင် နှင့် မြေ ကြီး ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ မြေ ကြီး သည် အ ဆင်း သဏ္ဌာန် မ ရှိ၊ လွတ် လပ် လ ဟာ ဖြစ် ၏။ နက် နဲ ရာ အ ရပ် ကို မှောင် မိုက် ဖုံး လွှမ်း ၍ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် သည် ရေ မျက် နှာ ပြင် ပေါ် မှာ လှုပ် ရှား တော် မူ ၏။

ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ အ လင်း ဖြစ် စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၍ အ လင်း ဖြစ် လေ ၏။ ထို အ လင်း ကောင်း သည် ကို ဘု ရား သ ခင် မြင် ၍၊ အ လင်း နှင့် မှောင် မိုက် ကို ပိုင်း ခြား ခွဲ ထား တော် မူ ၏။ အ လင်း ကို နေ့ ဟူ သော အ မည် ဖြင့် ၎င်း၊ မှောင် မိုက် ကို ညဉ့် ဟူ သော အ မည် ဖြင့် ၎င်း၊ ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် တော် မူ ၍၊ ည ဦး နှင့် နံ နက် သည် ပ ဌ မ နေ့ ရက် ဖြစ် လေ ၏။

တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ ရေ အ လယ် ၌ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် ဖြစ် စေ၊ ရေ နှင့် ရေ ချင်း ခြား နား စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ သ ဖြင့်၊ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် ကို ဘု ရား သ ခင် ဖန် ဆင်း တော် မူ ၍၊ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် အောက် ၌ ရှိ သော ရေ နှင့်၊ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် အ ပေါ် ၌ ရှိ သော ရေ ကို ပိုင်း ခြား တော် မူ သည် အ တိုင်း ဖြစ် လေ ၏။ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် ကို လည်း မိုဃ်း ကောင်း ကင် ဟူ သော အ မည် ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် တော် မူ ၍၊ ည ဦး နှင့် နံ နက် သည် ဒု တိ ယ နေ့ ရက် ဖြစ် လေ ၏။

တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် အောက် ၌ ရှိ သော ရေ စု ဝေး စေ၊ ကုန်း ပေါ် စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ဖြစ် လေ ၏။ ၁၀ ကုန်း ကို မြေ ဟူ သော အ မည် ဖြင့် ၎င်း၊ ရေ စု ဝေး ရာ ကို ပင် လယ် ဟူ သော အ မည် ဖြင့် ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် တော် မူ ၍၊ ထို အ မှု အ ရာ ကောင်း သည် ကို ဘု ရား သ ခင် မြင် တော် မူ ၏။ ၁၁ တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ မြေ သည် မြက် ပင် ကို ၎င်း၊ စ ပါး သီး ကို ဖြစ် စေ သော စ ပါး ပင် ကို ၎င်း၊ မြေ ပေါ် မှာ မျိုး စေ့ ပါ လျက် သစ် သီး မျိုး ကို ဖြစ် စေ သော သစ် ပင် ကို ၎င်း၊ ပေါက် စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ဖြစ် လေ ၏။ ၁၂ မြေ သည် မြက် ပင် ကို ၎င်း၊ စ ပါး သီး မျိုး ကို ဖြစ် စေ သော စ ပါး ပင် ကို ၎င်း၊ မိ မိ ၌ မျိုး စေ့ ပါ လျက် သစ် သီး မျိုး ကို ဖြစ် စေ သော သစ် ပင် ကို ၎င်း ပေါက် စေ ၏။ ထို အ မှု အ ရာ ကောင်း သည် ကို ဘု ရား သ ခင် မြင် တော် မူ ၍၊ ၁၃ ည ဦး နှင့် နံ နက် သည် တ တိ ယ နေ့ ရက် ဖြစ် လေ ၏။

၁၄ တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ နေ့ နှင့် ညဉ့် ကို ပိုင်း ခြား စေ ခြင်း ငှါ မိုဃ်း ကောင်း ကင် မျက် နှာ ကြက် ၌ အ လင်း အိမ် တည် စေ၊ နိ မိတ် လက္ခ ဏာ၊ ချိန်း ချက် သော အ ချိန်၊ နေ့ ရက် အ ပိုင်း အ ခြား၊ နှစ် အ ပိုင်း အ ခြား ဘို့ ဖြစ် စေ။ ၁၅ မိုဃ်း ကောင်း ကင် မျက် နှာ ကြက် ၌ တည် ၍ မြေ ကြီး လင်း စ ရာ အ လင်း အိမ် ဖြစ် စေ ဟု၊ အ မိန့် တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ဖြစ် လေ ၏။ ၁၆ ထို သို့ ဘု ရား သ ခင် သည် အ လင်း အိမ် ကြီး နှစ် လုံး တည်း ဟူ သော၊ နေ့ ကို အုပ် စိုး ရ သော အ ကြီး တ လုံး၊ ညဉ့် ကို အုပ် စိုး ရ သော အ ငယ် တ လုံး နှင့် တ ကွ ကြယ် များ တို့ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ပြီး လျှင်၊ ၁၇ မြေ ကြီး ၌ လင်း စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ၁၈ နေ့ နှင့် ညဉ့် ကို အုပ် စိုး ၍ အ လင်း နှင့် မှောင် မိုက် ကို ပိုင်း ခြား စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် မျက်နှာ ကြက် ၌ ဘု ရား သ ခင် ထား တော် မူ ၏။ ထို အ မှု အ ရာ ကောင်း သည် ကို ဘု ရား သ ခင် မြင် တော် မူ ၍၊ ၁၉ ည ဦး နှင့် နံ နက် သည် စ တုတ္ထ နေ့ ရက် ဖြစ် လေ ၏။

၂၀ တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ အ သက် ရှင် ၍ လှုပ် ရှား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် တို့ ကို ရေ သည် များ ပြား စွာ မွေး ဘွား စေ။ ငှက် တို့ လည်း မြေ ပေါ် မိုဃ်း ကောင်း ကင် မျက် နှာ ကြက် ပြင် ဝယ် ပျံ စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၏။ ၂၁ ထို သို့ လျှင် ရေ သည် တိ ရစ္ဆာန် အ မျိုး အ လိုက် များ ပြား စွာ မွေး ဘွား ၍၊ ငါး ကြီး အ စ ရှိ သော အ သက် ရှင် ၍ လှုပ် ရှား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း၊ ပျံ တတ် သော ငှက် မျိုး အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း ဘု ရား သ ခင် ဖန် ဆင်း ၍၊ ထို အ မှု အ ရာ ကောင်း သည် ကို မြင် တော် မူ ၏။ ၂၂ ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ များ ပြား စွာ မွေး ဘွား ကြ လော့။ ပင် လယ် ရေ များ ကို ပြည့် စေ ကြ လော့။ ငှက် တို့ လည်း မြေ ပေါ် ၌ များ ပြား စေ သ တည်း ဟု ထို တိ ရစ္ဆာန် တို့ ကို ကောင်း ကြီး ပေး တော် မူ ၍၊ ၂၃ ည ဦး နှင့် နံ နက် သည် ပဉ္စ မ နေ့ ရက် ဖြစ် လေ ၏။

၂၄ တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ မြေ သည် အ သက် ရှင် သော သတ္တ ဝါ မျိုး တည်း ဟူ သော သား ယဉ် တို့ ကို ၎င်း၊ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် တို့ ကို ၎င်း၊ သား ရဲ မျိုး တို့ ကို ၎င်း၊ မွေး ဘွား စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ဖြစ် လေ ၏။ ၂၅ ထို သို့ ဘု ရား သ ခင် သည် သား ရဲ မျိုး၊ သား ယဉ် မျိုး၊ မြေ ပေါ် မှာ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် မျိုး အ ပေါင်း တို့ ကို ဖန် ဆင်း ၍၊ ထို အ မှု အ ရာ ကောင်း သည် ကို မြင် တော် မူ ၏။

၂၆ တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ ငါ တို့ ပုံ သဏ္ဌာန် နှင့် တ ညီ တ သဏ္ဌာန် တည်း လူ ကို ဖန် ဆင်း ကြ စို့။ သူ သည် ပင် လယ် ငါး တို့ ကို ၎င်း၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ငှက် တို့ ကို ၎င်း၊ သား ယဉ် တို့ ကို ၎င်း၊ မြေ တ ပြင် လုံး နှင့် တ ကွ၊ မြေ ပေါ် မှာ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း၊ အုပ် စိုး စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၏။ ၂၇ ထို သို့ ဘု ရား သ ခင် သည် မိ မိ ပုံ သဏ္ဌာန် နှင့် အ ညီ လူ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် တော် နှင့် အ ညီ လူ ယောက်ျား၊ လူ မိန်း မ ကို ဖန် ဆင်း ပြီး လျှင်၊ ၂၈ အ ချင်း တို့၊ များ ပြား စွာ မွေး ဘွား ကြ လော့။ မြေ ကြီး ကို ပြည့် စေ ၍ နိုင် ကြ လော့။ ပင် လယ် ငါး တို့ ကို ၎င်း၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ငှက် တို့ ကို ၎င်း၊ အ သက် ရှင် ၍ မြေ ပေါ် မှာ လှုပ် ရှား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း အုပ် စိုး ကြ လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၍၊ သူ တို့ ကို ကောင်း ကြီး ပေး တော် မူ ၏။

၂၉ ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ ကြည့် ရှု လော့။ မြေ တ ပြင် လုံး ၌ စ ပါး သီး ကို ဖြစ် စေ သော စ ပါး ပင် အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ၎င်း၊ မျိုး စေ့ ကို ဖြစ် စေ သော အ သီး နှင့် ပြည့် စုံ သော သစ် ပင် အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ၎င်း၊ သင် တို့ စား စ ရာ ဘို့ ငါ ပေး ၏။ ၃၀ မြေ သား၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ငှက်၊ အ သက် ရှင် ၍ မြေ ပေါ် မှာ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် မျိုး အ ပေါင်း တို့ စား စ ရာ ဘို့၊ မြက် ပင် အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ငါ ပေး မည် ဟု မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း ဖြစ် လေ ၏။

၃၁ ဘု ရား သ ခင် သည် မိ မိ ဖန် ဆင်း သ မျှ သော အ ရာ တို့ ကို ကြည့် ရှု လျှင်၊ အ လွန် ကောင်း သည် ကို မြင် တော် မူ ၍၊ ည ဦး နှင့် နံ နက် သည် ဆဋ္ဌ မ နေ့ ရက် ဖြစ် လေ ၏။

Please view in landscape orientation