စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ကော လော သဲ သြ ဝါ ဒ စာ

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် အား ဖြင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု နှင့် ငါ့ ညီ တိ မော သေ သည်၊ ကော လော သဲ မြို့ ၌ နေ သော သန့် ရှင်း သူ တည်း ဟူ သော၊ ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် သော ညီ အစ် ကို တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

၃‑၅ သင် တို့ သည် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ယုံ ကြည် ၍၊ သန့် ရှင်း သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ချစ် ကြ သည် ဟု ငါ တို့ သည် ကြား သ ဖြင့် ၎င်း၊ သမ္မာ တ ရား တည်း ဟူ သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို သင် တို့ သည် အ ထက် က ကြား သိ ကြ သည် အ တိုင်း၊ သင် တို့ အ ဘို့ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ သို ထား သော မြော် လင့် ရာ ကို ထောက် သ ဖြင့် ၎င်း၊ သင် တို့ အ ဘို့ အ စဉ် မ ပြတ် ဆု တောင်း ၍၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ခ မည်း တော် တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း ကြ ၏။

ထို တ ရား သည် လော ကီ နိုင် ငံ တ ရှောက် လုံး ကို နှံ့ ပြား သည် နှင့် အ ညီ၊ သင် တို့ ရှိ ရာ သို့ ရောက် ခဲ့ ပြီ။ သင် တို့ ၌ အ သီး သီး ခြင်း၊ တိုး ပွါး ခြင်း ကို ပြု သည် နည်း တူ အ ရပ် ရပ် ၌ ပင် ပြု တတ် ၏။ သင် တို့ အ မှု ကို စောင့် ၍၊ ခ ရစ် တော် ထံ ၌ သစ္စာ ရှိ သော ဆ ရာ တည်း ဟူ သော ငါ တို့ ချစ် သော ကျွန် ချင်း ဧ ပ ဖြ သည် သင် တို့ ကို သွန် သင် သည် အ တိုင်း သင် တို့ သည် ကြား ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို မှန် ကန် စွာ ဝန် ခံ သော နေ့ မှ စ ၍ ထို သို့ သော အ ကျိုး ရှိ ၏။ သင် တို့ ၌ ရှိ သော ဝိ ညာဉ် ပ က တိ မေတ္တာ ကို ဧ ပ ဖြ သည် ငါ တို့ အား ပြ ခဲ့ ပြီ။

၉‑၁၂ ထို ကြောင့်၊ ငါ တို့ သည် ကြား ရ သည့် နေ့ မှ စ ၍၊ သင် တို့ အ ဘို့ အ လို ငှါ အ စဉ် မ ပြတ် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု လျက် နေ ကြ ၏။ ဆု တောင်း သော အ ချက် ဟူ မူ ကား၊ သင် တို့ သည် ကောင်း သော အ ကျင့် အ မျိုး မျိုး တည်း ဟူ သော အ သီး ကို သီး ခြင်း၊ ဘု ရား သ ခင် ကို သိ သော ဉာဏ် တိုး ပွါး ခြင်း ရှိ သ ဖြင့် ၎င်း၊ ဝမ်း မြောက် သော စိတ် နှင့် အ ရာ ရာ ၌ သည်း ခံ ခြင်း၊ စိတ် ရှည် ခြင်း အ လို ငှါ၊ ဘုန်း ကြီး သော တန် ခိုး တော် အ တိုင်း ခွန် အား နှင့် ပြည့် စုံ သ ဖြင့် ၎င်း၊ ခ မည်း တော် ဘု ရား ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း လျက်၊ သ ခင် ဘု ရား နှင့် ထိုက် လျောက် စွာ ကျင့် ၍ အ ရာ ရာ ၌ နှစ် သက် တော် မူ စေ ခြင်း ငှါ၊ ပ ညာ အ မျိုး မျိုး၊ ဓမ္မ ဉာဏ် အ မျိုး မျိုး အား ဖြင့် အ လို တော် ကို အ ကုန် အ စင် နား လည် ပါ မည် အ ကြောင်း ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ၏။ အ လင်း ၌ နေ သော သန့် ရှင်း သူ တို့ ၏ အ မွေ ကို ငါ တို့ သည် ဆက် ဆံ ဝင် စား ထိုက် မည် အ ကြောင်း ကျေး ဇူး ပြု တော် မူ ၏။

၁၃ မှောင် မိုက် တန် ခိုး မှ လည်း ငါ တို့ ကို နှုတ် ၍၊ ချစ် တော် မူ သော သား တော် ၏ နိုင် ငံ ထဲ သို့ သွင်း တော် မူ ၏။ ၁၄ ထို သား တော် ၏ အ သွေး အား ဖြင့် အ ပြစ် လွှတ် တော် မူ ခြင်း တည်း ဟူ သော ရွေး နှုတ် တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ငါ တို့ သည် ခံ ရ ကြ ၏။

၁၅ ထို သား တော် သည် မျက် မြင် မ ရ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် တော် ဖြစ် ၏။ ဝေ နေ ယျ သတ္တ ဝါ အ ပေါင်း တို့ တွင် လည်း သား ဦး ဖြစ် တော် မူ ၏။ ၁၆ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သား တော် သည် ကောင်း ကင် ပေါ်၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ရှိ သ မျှ သော ရူ ပ အ ရာ၊ အ ရူ ပ အ ရာ၊ ရာ ဇ ပလ္လင် ဖြစ် စေ၊ အ စိုး ရ ခြင်း တန် ခိုး ဖြစ် စေ၊ အ ထွဋ် အ မြတ် ဖြစ် စေ၊ အာ ဏာ စက် ဖြစ် စေ၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ ထို သ ခင် အား ဖြင့် ၎င်း၊ ထို သ ခင် အ ဘို့ အ လို ငှါ ၎င်း၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် ဖန် ဆင်း လျက် ဖြစ် ကြ ၏။

၁၇ သား တော် သည် လည်း ခပ် သိမ်း သော အ ရာ မ ဖြစ် မှီ ဖြစ် တော် မူ ၍ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် တန် ခိုး တော် အား ဖြင့် သာ တည် ကြ ၏။ ၁၈ အ သင်း တော် တည်း ဟူ သော ကိုယ် ၏ ဦး ခေါင်း ဖြစ် တော် မူ ၏။ အ ရာ ရာ ၌ ထူး မြတ် ခြင်း ငှါ မူ လ အ ရင်း ဖြစ် ၍၊ သေ သော သူ တို့ တွင် သား ဦး ဖြစ် တော် မူ ၏။

၁၉ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ခပ် သိမ်း သော ပြည့် စုံ ခြင်း ကို သား တော် ၌ ကျိန်း ဝပ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ၂၀ လက် ဝါး ကပ် တိုင် မှာ သွန်း သော အ သွေး တော် အား ဖြင့် ရန် ကို ငြိမ်း စေ ၍၊ ကောင်း ကင် အ ရာ ဖြစ် စေ၊ မြေ ကြီး အ ရာ ဖြစ် စေ၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို သား တော် အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် နှင့် မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း အ လို ရှိ တော် မူ ၏။

၂၁ အ ထက် က ဘု ရား သ ခင် နှင့် ကွာ ရှင်း ၍၊ ဆိုး ညစ် သော အ ကျင့် ကို ကျင့် သ ဖြင့် စိတ် နှ လုံး ၌ ရန် သူ ဖြစ် သော သင် တို့ ကို၊ ၂၂‑၂၃ ကိုယ် ခန္ဓာ တော် ၌ အ သေ ခံ တော် မူ သော အား ဖြင့်၊ ယ ခု မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ စေ တော် မူ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကောင်း ကင် အောက် ၌ ရှိ သ မျှ သော ဝေ နေ ယျ သတ္တ ဝါ တို့ အား ဟော ပြော သ ဖြင့်၊ သင် တို့ သည် ကိုယ် တိုင် ကြား ရ ပြီး သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ၏ မြော် လင့် ခြင်း မှ မ ရွေ့ လျော့ ဘဲ၊ တိုက် မြစ် ကျ ခြင်း၊ တည် ကြည် ခြင်း နှင့် တ ကွ မြဲ မြံ စွာ ယုံ ကြည် ကြ လျှင်၊ သန့် ရှင်း စင် ကြယ် လျက် အ ပြစ် တင် ခွင့် နှင့် ကင်း လွတ် လျက် ရှိ သော သင် တို့ ကို ရှေ့ တော် ၌ ဆက် သ မည် အ ကြောင်း တည်း။ ငါ ပေါ လု သည် ထို တ ရား ကို ဟော သော ဆ ရာ ဖြစ် သည် နှင့်၊

၂၄ သင် တို့ အ ဘို့ အ လို ငှါ ဆင်း ရဲ ခံ ခြင်း ၌ ယ ခု ဝမ်း မြောက် ၍၊ ခ ရစ် တော် ၏ ဆင်း ရဲ ဒုက္ခ အ ကြွင်း အ ကျန် ကို အ သင်း တော် တည်း ဟူ သော ကိုယ် တော် အ ဘို့ အ လို ငှါ ငါ့ ကိုယ် ခန္ဓာ ၌ ပြည့် စုံ စေ ၏။

၂၅‑၂၆ ရှေး ကပ် ကာ လ ပတ် လုံး ဝှက် ထား လျက် ရှိ သော် လည်း၊ ယ ခု တွင် သန့် ရှင်း သူ တို့ အား ဘော် ပြ သော နက် နဲ ရာ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် ကို အ ကုန် အ စင် ဟော ပြော စေ ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ အ ကျိုး ကို ထောက် ၍၊ ငါ့ အား အပ် ပေး တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သာ သ နာ တော် နှင့် အ ညီ၊ ငါ သည် အ သင်း တော် ၌ ဓမ္မ ဆ ရာ ၏ အ ဖြစ် သို့ ရောက် ရ ပြီ။

၂၇ တ ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် ဤ နက် နဲ သော အ ရာ နှင့် ဆိုင် သော မ ဟာ စည်း စိမ် ကား အ ဘယ် မျှ လောက် ကြီး သည် ကို၊  သန့် ရှင်း သူ တို့ သည် သိ စေ ခြင်း ငှါ ဘု ရား သ ခင် အ လို ရှိ တော် မူ ၏။ ထို စည်း စိမ် ကား၊ ဘုန်း အ သ ရေ ကို မြော် လင့် ခြင်း အ ကြောင်း တည်း ဟူ သော သင် တို့ အ ထဲ ၌ တည် တော် မူ သော ခ ရစ် တော် ပေ တည်း။

၂၈ ခ ရစ် တော် အား ဖြင့် လူ တိုင်း စုံ လင် ခြင်း သို့ ရောက် ၍ လူ ခပ် သိမ်း တို့ ကို ဆက် သ အံ့ သော ငှါ၊ ငါ တို့ သည် လူ ခပ် သိမ်း တို့ ကို သ တိ ပေး ၍ ပ ညာ အ မျိုး မျိုး နှင့် ဆုံး မ သွန် သင် လျက် ခ ရစ် တော် ၏ တ ရား ကို ဟော ပြော ကြ ၏။ ၂၉ ထို သို့ အ လို ငှါ ငါ သည် အ မှု ဆောင် ရွက် ၍၊ ငါ ၌ တန် ခိုး တော် ပြု ပြင် အား ထုတ် တော် မူ သည် အ တိုင်း ကြိုး စား အား ထုတ် လေ့ ရှိ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် အား ဖြင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု နှင့် ငါ့ ညီ တိ မော သေ သည်၊ ကော လော သဲ မြို့ ၌ နေ သော သန့် ရှင်း သူ တည်း ဟူ သော၊ ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် သော ညီ အစ် ကို တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

၃‑၅ သင် တို့ သည် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ယုံ ကြည် ၍၊ သန့် ရှင်း သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ချစ် ကြ သည် ဟု ငါ တို့ သည် ကြား သ ဖြင့် ၎င်း၊ သမ္မာ တ ရား တည်း ဟူ သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို သင် တို့ သည် အ ထက် က ကြား သိ ကြ သည် အ တိုင်း၊ သင် တို့ အ ဘို့ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ သို ထား သော မြော် လင့် ရာ ကို ထောက် သ ဖြင့် ၎င်း၊ သင် တို့ အ ဘို့ အ စဉ် မ ပြတ် ဆု တောင်း ၍၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ခ မည်း တော် တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း ကြ ၏။

ထို တ ရား သည် လော ကီ နိုင် ငံ တ ရှောက် လုံး ကို နှံ့ ပြား သည် နှင့် အ ညီ၊ သင် တို့ ရှိ ရာ သို့ ရောက် ခဲ့ ပြီ။ သင် တို့ ၌ အ သီး သီး ခြင်း၊ တိုး ပွါး ခြင်း ကို ပြု သည် နည်း တူ အ ရပ် ရပ် ၌ ပင် ပြု တတ် ၏။ သင် တို့ အ မှု ကို စောင့် ၍၊ ခ ရစ် တော် ထံ ၌ သစ္စာ ရှိ သော ဆ ရာ တည်း ဟူ သော ငါ တို့ ချစ် သော ကျွန် ချင်း ဧ ပ ဖြ သည် သင် တို့ ကို သွန် သင် သည် အ တိုင်း သင် တို့ သည် ကြား ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို မှန် ကန် စွာ ဝန် ခံ သော နေ့ မှ စ ၍ ထို သို့ သော အ ကျိုး ရှိ ၏။ သင် တို့ ၌ ရှိ သော ဝိ ညာဉ် ပ က တိ မေတ္တာ ကို ဧ ပ ဖြ သည် ငါ တို့ အား ပြ ခဲ့ ပြီ။

၉‑၁၂ ထို ကြောင့်၊ ငါ တို့ သည် ကြား ရ သည့် နေ့ မှ စ ၍၊ သင် တို့ အ ဘို့ အ လို ငှါ အ စဉ် မ ပြတ် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု လျက် နေ ကြ ၏။ ဆု တောင်း သော အ ချက် ဟူ မူ ကား၊ သင် တို့ သည် ကောင်း သော အ ကျင့် အ မျိုး မျိုး တည်း ဟူ သော အ သီး ကို သီး ခြင်း၊ ဘု ရား သ ခင် ကို သိ သော ဉာဏ် တိုး ပွါး ခြင်း ရှိ သ ဖြင့် ၎င်း၊ ဝမ်း မြောက် သော စိတ် နှင့် အ ရာ ရာ ၌ သည်း ခံ ခြင်း၊ စိတ် ရှည် ခြင်း အ လို ငှါ၊ ဘုန်း ကြီး သော တန် ခိုး တော် အ တိုင်း ခွန် အား နှင့် ပြည့် စုံ သ ဖြင့် ၎င်း၊ ခ မည်း တော် ဘု ရား ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း လျက်၊ သ ခင် ဘု ရား နှင့် ထိုက် လျောက် စွာ ကျင့် ၍ အ ရာ ရာ ၌ နှစ် သက် တော် မူ စေ ခြင်း ငှါ၊ ပ ညာ အ မျိုး မျိုး၊ ဓမ္မ ဉာဏ် အ မျိုး မျိုး အား ဖြင့် အ လို တော် ကို အ ကုန် အ စင် နား လည် ပါ မည် အ ကြောင်း ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ၏။ အ လင်း ၌ နေ သော သန့် ရှင်း သူ တို့ ၏ အ မွေ ကို ငါ တို့ သည် ဆက် ဆံ ဝင် စား ထိုက် မည် အ ကြောင်း ကျေး ဇူး ပြု တော် မူ ၏။

၁၃ မှောင် မိုက် တန် ခိုး မှ လည်း ငါ တို့ ကို နှုတ် ၍၊ ချစ် တော် မူ သော သား တော် ၏ နိုင် ငံ ထဲ သို့ သွင်း တော် မူ ၏။ ၁၄ ထို သား တော် ၏ အ သွေး အား ဖြင့် အ ပြစ် လွှတ် တော် မူ ခြင်း တည်း ဟူ သော ရွေး နှုတ် တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ငါ တို့ သည် ခံ ရ ကြ ၏။

၁၅ ထို သား တော် သည် မျက် မြင် မ ရ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် တော် ဖြစ် ၏။ ဝေ နေ ယျ သတ္တ ဝါ အ ပေါင်း တို့ တွင် လည်း သား ဦး ဖြစ် တော် မူ ၏။ ၁၆ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သား တော် သည် ကောင်း ကင် ပေါ်၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ရှိ သ မျှ သော ရူ ပ အ ရာ၊ အ ရူ ပ အ ရာ၊ ရာ ဇ ပလ္လင် ဖြစ် စေ၊ အ စိုး ရ ခြင်း တန် ခိုး ဖြစ် စေ၊ အ ထွဋ် အ မြတ် ဖြစ် စေ၊ အာ ဏာ စက် ဖြစ် စေ၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ ထို သ ခင် အား ဖြင့် ၎င်း၊ ထို သ ခင် အ ဘို့ အ လို ငှါ ၎င်း၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် ဖန် ဆင်း လျက် ဖြစ် ကြ ၏။

၁၇ သား တော် သည် လည်း ခပ် သိမ်း သော အ ရာ မ ဖြစ် မှီ ဖြစ် တော် မူ ၍ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် တန် ခိုး တော် အား ဖြင့် သာ တည် ကြ ၏။ ၁၈ အ သင်း တော် တည်း ဟူ သော ကိုယ် ၏ ဦး ခေါင်း ဖြစ် တော် မူ ၏။ အ ရာ ရာ ၌ ထူး မြတ် ခြင်း ငှါ မူ လ အ ရင်း ဖြစ် ၍၊ သေ သော သူ တို့ တွင် သား ဦး ဖြစ် တော် မူ ၏။

၁၉ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ခပ် သိမ်း သော ပြည့် စုံ ခြင်း ကို သား တော် ၌ ကျိန်း ဝပ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ၂၀ လက် ဝါး ကပ် တိုင် မှာ သွန်း သော အ သွေး တော် အား ဖြင့် ရန် ကို ငြိမ်း စေ ၍၊ ကောင်း ကင် အ ရာ ဖြစ် စေ၊ မြေ ကြီး အ ရာ ဖြစ် စေ၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို သား တော် အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် နှင့် မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း အ လို ရှိ တော် မူ ၏။

၂၁ အ ထက် က ဘု ရား သ ခင် နှင့် ကွာ ရှင်း ၍၊ ဆိုး ညစ် သော အ ကျင့် ကို ကျင့် သ ဖြင့် စိတ် နှ လုံး ၌ ရန် သူ ဖြစ် သော သင် တို့ ကို၊ ၂၂‑၂၃ ကိုယ် ခန္ဓာ တော် ၌ အ သေ ခံ တော် မူ သော အား ဖြင့်၊ ယ ခု မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ စေ တော် မူ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကောင်း ကင် အောက် ၌ ရှိ သ မျှ သော ဝေ နေ ယျ သတ္တ ဝါ တို့ အား ဟော ပြော သ ဖြင့်၊ သင် တို့ သည် ကိုယ် တိုင် ကြား ရ ပြီး သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ၏ မြော် လင့် ခြင်း မှ မ ရွေ့ လျော့ ဘဲ၊ တိုက် မြစ် ကျ ခြင်း၊ တည် ကြည် ခြင်း နှင့် တ ကွ မြဲ မြံ စွာ ယုံ ကြည် ကြ လျှင်၊ သန့် ရှင်း စင် ကြယ် လျက် အ ပြစ် တင် ခွင့် နှင့် ကင်း လွတ် လျက် ရှိ သော သင် တို့ ကို ရှေ့ တော် ၌ ဆက် သ မည် အ ကြောင်း တည်း။ ငါ ပေါ လု သည် ထို တ ရား ကို ဟော သော ဆ ရာ ဖြစ် သည် နှင့်၊

၂၄ သင် တို့ အ ဘို့ အ လို ငှါ ဆင်း ရဲ ခံ ခြင်း ၌ ယ ခု ဝမ်း မြောက် ၍၊ ခ ရစ် တော် ၏ ဆင်း ရဲ ဒုက္ခ အ ကြွင်း အ ကျန် ကို အ သင်း တော် တည်း ဟူ သော ကိုယ် တော် အ ဘို့ အ လို ငှါ ငါ့ ကိုယ် ခန္ဓာ ၌ ပြည့် စုံ စေ ၏။

၂၅‑၂၆ ရှေး ကပ် ကာ လ ပတ် လုံး ဝှက် ထား လျက် ရှိ သော် လည်း၊ ယ ခု တွင် သန့် ရှင်း သူ တို့ အား ဘော် ပြ သော နက် နဲ ရာ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် ကို အ ကုန် အ စင် ဟော ပြော စေ ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ အ ကျိုး ကို ထောက် ၍၊ ငါ့ အား အပ် ပေး တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သာ သ နာ တော် နှင့် အ ညီ၊ ငါ သည် အ သင်း တော် ၌ ဓမ္မ ဆ ရာ ၏ အ ဖြစ် သို့ ရောက် ရ ပြီ။

၂၇ တ ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် ဤ နက် နဲ သော အ ရာ နှင့် ဆိုင် သော မ ဟာ စည်း စိမ် ကား အ ဘယ် မျှ လောက် ကြီး သည် ကို၊  သန့် ရှင်း သူ တို့ သည် သိ စေ ခြင်း ငှါ ဘု ရား သ ခင် အ လို ရှိ တော် မူ ၏။ ထို စည်း စိမ် ကား၊ ဘုန်း အ သ ရေ ကို မြော် လင့် ခြင်း အ ကြောင်း တည်း ဟူ သော သင် တို့ အ ထဲ ၌ တည် တော် မူ သော ခ ရစ် တော် ပေ တည်း။

၂၈ ခ ရစ် တော် အား ဖြင့် လူ တိုင်း စုံ လင် ခြင်း သို့ ရောက် ၍ လူ ခပ် သိမ်း တို့ ကို ဆက် သ အံ့ သော ငှါ၊ ငါ တို့ သည် လူ ခပ် သိမ်း တို့ ကို သ တိ ပေး ၍ ပ ညာ အ မျိုး မျိုး နှင့် ဆုံး မ သွန် သင် လျက် ခ ရစ် တော် ၏ တ ရား ကို ဟော ပြော ကြ ၏။ ၂၉ ထို သို့ အ လို ငှါ ငါ သည် အ မှု ဆောင် ရွက် ၍၊ ငါ ၌ တန် ခိုး တော် ပြု ပြင် အား ထုတ် တော် မူ သည် အ တိုင်း ကြိုး စား အား ထုတ် လေ့ ရှိ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် အား ဖြင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု နှင့် ငါ့ ညီ တိ မော သေ သည်၊ ကော လော သဲ မြို့ ၌ နေ သော သန့် ရှင်း သူ တည်း ဟူ သော၊ ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် သော ညီ အစ် ကို တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

၃‑၅ သင် တို့ သည် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ယုံ ကြည် ၍၊ သန့် ရှင်း သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ချစ် ကြ သည် ဟု ငါ တို့ သည် ကြား သ ဖြင့် ၎င်း၊ သမ္မာ တ ရား တည်း ဟူ သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို သင် တို့ သည် အ ထက် က ကြား သိ ကြ သည် အ တိုင်း၊ သင် တို့ အ ဘို့ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ သို ထား သော မြော် လင့် ရာ ကို ထောက် သ ဖြင့် ၎င်း၊ သင် တို့ အ ဘို့ အ စဉ် မ ပြတ် ဆု တောင်း ၍၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ခ မည်း တော် တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း ကြ ၏။

ထို တ ရား သည် လော ကီ နိုင် ငံ တ ရှောက် လုံး ကို နှံ့ ပြား သည် နှင့် အ ညီ၊ သင် တို့ ရှိ ရာ သို့ ရောက် ခဲ့ ပြီ။ သင် တို့ ၌ အ သီး သီး ခြင်း၊ တိုး ပွါး ခြင်း ကို ပြု သည် နည်း တူ အ ရပ် ရပ် ၌ ပင် ပြု တတ် ၏။ သင် တို့ အ မှု ကို စောင့် ၍၊ ခ ရစ် တော် ထံ ၌ သစ္စာ ရှိ သော ဆ ရာ တည်း ဟူ သော ငါ တို့ ချစ် သော ကျွန် ချင်း ဧ ပ ဖြ သည် သင် တို့ ကို သွန် သင် သည် အ တိုင်း သင် တို့ သည် ကြား ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို မှန် ကန် စွာ ဝန် ခံ သော နေ့ မှ စ ၍ ထို သို့ သော အ ကျိုး ရှိ ၏။ သင် တို့ ၌ ရှိ သော ဝိ ညာဉ် ပ က တိ မေတ္တာ ကို ဧ ပ ဖြ သည် ငါ တို့ အား ပြ ခဲ့ ပြီ။

၉‑၁၂ ထို ကြောင့်၊ ငါ တို့ သည် ကြား ရ သည့် နေ့ မှ စ ၍၊ သင် တို့ အ ဘို့ အ လို ငှါ အ စဉ် မ ပြတ် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု လျက် နေ ကြ ၏။ ဆု တောင်း သော အ ချက် ဟူ မူ ကား၊ သင် တို့ သည် ကောင်း သော အ ကျင့် အ မျိုး မျိုး တည်း ဟူ သော အ သီး ကို သီး ခြင်း၊ ဘု ရား သ ခင် ကို သိ သော ဉာဏ် တိုး ပွါး ခြင်း ရှိ သ ဖြင့် ၎င်း၊ ဝမ်း မြောက် သော စိတ် နှင့် အ ရာ ရာ ၌ သည်း ခံ ခြင်း၊ စိတ် ရှည် ခြင်း အ လို ငှါ၊ ဘုန်း ကြီး သော တန် ခိုး တော် အ တိုင်း ခွန် အား နှင့် ပြည့် စုံ သ ဖြင့် ၎င်း၊ ခ မည်း တော် ဘု ရား ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း လျက်၊ သ ခင် ဘု ရား နှင့် ထိုက် လျောက် စွာ ကျင့် ၍ အ ရာ ရာ ၌ နှစ် သက် တော် မူ စေ ခြင်း ငှါ၊ ပ ညာ အ မျိုး မျိုး၊ ဓမ္မ ဉာဏ် အ မျိုး မျိုး အား ဖြင့် အ လို တော် ကို အ ကုန် အ စင် နား လည် ပါ မည် အ ကြောင်း ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ၏။ အ လင်း ၌ နေ သော သန့် ရှင်း သူ တို့ ၏ အ မွေ ကို ငါ တို့ သည် ဆက် ဆံ ဝင် စား ထိုက် မည် အ ကြောင်း ကျေး ဇူး ပြု တော် မူ ၏။

၁၃ မှောင် မိုက် တန် ခိုး မှ လည်း ငါ တို့ ကို နှုတ် ၍၊ ချစ် တော် မူ သော သား တော် ၏ နိုင် ငံ ထဲ သို့ သွင်း တော် မူ ၏။ ၁၄ ထို သား တော် ၏ အ သွေး အား ဖြင့် အ ပြစ် လွှတ် တော် မူ ခြင်း တည်း ဟူ သော ရွေး နှုတ် တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ငါ တို့ သည် ခံ ရ ကြ ၏။

၁၅ ထို သား တော် သည် မျက် မြင် မ ရ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် တော် ဖြစ် ၏။ ဝေ နေ ယျ သတ္တ ဝါ အ ပေါင်း တို့ တွင် လည်း သား ဦး ဖြစ် တော် မူ ၏။ ၁၆ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သား တော် သည် ကောင်း ကင် ပေါ်၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ရှိ သ မျှ သော ရူ ပ အ ရာ၊ အ ရူ ပ အ ရာ၊ ရာ ဇ ပလ္လင် ဖြစ် စေ၊ အ စိုး ရ ခြင်း တန် ခိုး ဖြစ် စေ၊ အ ထွဋ် အ မြတ် ဖြစ် စေ၊ အာ ဏာ စက် ဖြစ် စေ၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ ထို သ ခင် အား ဖြင့် ၎င်း၊ ထို သ ခင် အ ဘို့ အ လို ငှါ ၎င်း၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် ဖန် ဆင်း လျက် ဖြစ် ကြ ၏။

၁၇ သား တော် သည် လည်း ခပ် သိမ်း သော အ ရာ မ ဖြစ် မှီ ဖြစ် တော် မူ ၍ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် တန် ခိုး တော် အား ဖြင့် သာ တည် ကြ ၏။ ၁၈ အ သင်း တော် တည်း ဟူ သော ကိုယ် ၏ ဦး ခေါင်း ဖြစ် တော် မူ ၏။ အ ရာ ရာ ၌ ထူး မြတ် ခြင်း ငှါ မူ လ အ ရင်း ဖြစ် ၍၊ သေ သော သူ တို့ တွင် သား ဦး ဖြစ် တော် မူ ၏။

၁၉ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ခပ် သိမ်း သော ပြည့် စုံ ခြင်း ကို သား တော် ၌ ကျိန်း ဝပ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ၂၀ လက် ဝါး ကပ် တိုင် မှာ သွန်း သော အ သွေး တော် အား ဖြင့် ရန် ကို ငြိမ်း စေ ၍၊ ကောင်း ကင် အ ရာ ဖြစ် စေ၊ မြေ ကြီး အ ရာ ဖြစ် စေ၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို သား တော် အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် နှင့် မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း အ လို ရှိ တော် မူ ၏။

၂၁ အ ထက် က ဘု ရား သ ခင် နှင့် ကွာ ရှင်း ၍၊ ဆိုး ညစ် သော အ ကျင့် ကို ကျင့် သ ဖြင့် စိတ် နှ လုံး ၌ ရန် သူ ဖြစ် သော သင် တို့ ကို၊ ၂၂‑၂၃ ကိုယ် ခန္ဓာ တော် ၌ အ သေ ခံ တော် မူ သော အား ဖြင့်၊ ယ ခု မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ စေ တော် မူ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကောင်း ကင် အောက် ၌ ရှိ သ မျှ သော ဝေ နေ ယျ သတ္တ ဝါ တို့ အား ဟော ပြော သ ဖြင့်၊ သင် တို့ သည် ကိုယ် တိုင် ကြား ရ ပြီး သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ၏ မြော် လင့် ခြင်း မှ မ ရွေ့ လျော့ ဘဲ၊ တိုက် မြစ် ကျ ခြင်း၊ တည် ကြည် ခြင်း နှင့် တ ကွ မြဲ မြံ စွာ ယုံ ကြည် ကြ လျှင်၊ သန့် ရှင်း စင် ကြယ် လျက် အ ပြစ် တင် ခွင့် နှင့် ကင်း လွတ် လျက် ရှိ သော သင် တို့ ကို ရှေ့ တော် ၌ ဆက် သ မည် အ ကြောင်း တည်း။ ငါ ပေါ လု သည် ထို တ ရား ကို ဟော သော ဆ ရာ ဖြစ် သည် နှင့်၊

၂၄ သင် တို့ အ ဘို့ အ လို ငှါ ဆင်း ရဲ ခံ ခြင်း ၌ ယ ခု ဝမ်း မြောက် ၍၊ ခ ရစ် တော် ၏ ဆင်း ရဲ ဒုက္ခ အ ကြွင်း အ ကျန် ကို အ သင်း တော် တည်း ဟူ သော ကိုယ် တော် အ ဘို့ အ လို ငှါ ငါ့ ကိုယ် ခန္ဓာ ၌ ပြည့် စုံ စေ ၏။

၂၅‑၂၆ ရှေး ကပ် ကာ လ ပတ် လုံး ဝှက် ထား လျက် ရှိ သော် လည်း၊ ယ ခု တွင် သန့် ရှင်း သူ တို့ အား ဘော် ပြ သော နက် နဲ ရာ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် ကို အ ကုန် အ စင် ဟော ပြော စေ ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ အ ကျိုး ကို ထောက် ၍၊ ငါ့ အား အပ် ပေး တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သာ သ နာ တော် နှင့် အ ညီ၊ ငါ သည် အ သင်း တော် ၌ ဓမ္မ ဆ ရာ ၏ အ ဖြစ် သို့ ရောက် ရ ပြီ။

၂၇ တ ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် ဤ နက် နဲ သော အ ရာ နှင့် ဆိုင် သော မ ဟာ စည်း စိမ် ကား အ ဘယ် မျှ လောက် ကြီး သည် ကို၊  သန့် ရှင်း သူ တို့ သည် သိ စေ ခြင်း ငှါ ဘု ရား သ ခင် အ လို ရှိ တော် မူ ၏။ ထို စည်း စိမ် ကား၊ ဘုန်း အ သ ရေ ကို မြော် လင့် ခြင်း အ ကြောင်း တည်း ဟူ သော သင် တို့ အ ထဲ ၌ တည် တော် မူ သော ခ ရစ် တော် ပေ တည်း။

၂၈ ခ ရစ် တော် အား ဖြင့် လူ တိုင်း စုံ လင် ခြင်း သို့ ရောက် ၍ လူ ခပ် သိမ်း တို့ ကို ဆက် သ အံ့ သော ငှါ၊ ငါ တို့ သည် လူ ခပ် သိမ်း တို့ ကို သ တိ ပေး ၍ ပ ညာ အ မျိုး မျိုး နှင့် ဆုံး မ သွန် သင် လျက် ခ ရစ် တော် ၏ တ ရား ကို ဟော ပြော ကြ ၏။ ၂၉ ထို သို့ အ လို ငှါ ငါ သည် အ မှု ဆောင် ရွက် ၍၊ ငါ ၌ တန် ခိုး တော် ပြု ပြင် အား ထုတ် တော် မူ သည် အ တိုင်း ကြိုး စား အား ထုတ် လေ့ ရှိ ၏။

Please view in landscape orientation