စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

က န ဦး လက် ရေး မူ

၁  ၂  ၃  ၄  ၅  ၆  ၇  ၈  ၉  ၁၀  ၁၁  ၁၂  ၁၃  ၁၄  ၁၅  ၁၆  ၁၇  ၁၈  ၁၉  ၂၀  ၂၁  ၂၂  ၂၃  ၂၄  ၂၅

၂၆  ၂၇  ၂၈  ၂၉  ၃၀  ၃၁  ၃၂  ၃၃  ၃၄  ၃၅  ၃၆  ၃၇  ၃၈  ၃၉  ၄၀  ၄၁  ၄၂  ၄၃  ၄၄  ၄၅  ၄၆  ၄၇  ၄၈  ၄၉  ၅၀