စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

မြန် မာ ယူ နီ ကုဒ် လက် ကွက်