စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

Myanmar Bible For All အား လုံး အ တွက် သမ္မာ ကျမ်း စာ

သမ္မာ ကျမ်း စာ

သမ္မာ ကျမ်း စာ တွင် ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း နှင့် ဓမ္မ သစ် ကျမ်း ဟူ ၍ နှစ် ပိုင်း ပါ ရှိ သည်။

ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း တွင် ကျမ်း ပေါင်း ၃၉ ကျမ်း ပါ ရှိ ပြီး၊ ဓမ္မ သစ် ကျမ်း တွင် ၂၇ ကျမ်း ပါ ရှိ သ ဖြင့် သမ္မာ ကျမ်း စာ တစ် အုပ် လုံး တွင် စု စု ပေါင်း ကျမ်း ၆၆ ကျမ်း ပါ ရှိ ပါ သည်။

မူ ရင်း ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း ကို (က ၃၁:၄၇)၊ (ဧ ဇ ၄:၈-၆:၁၈၊ ၇:၁၂-၂၆)၊ (ယေ ၁၀:၁၁)၊ နှင့် (ဒံ ၂:၄-၇:၂၈) တို့ အား အာ ရေ မိ ဘာ သာ ဖြင့် ရေး သား ထား ခြင်း မှ လွဲ လျှင် ကျန် တစ် အုပ် လုံး ကို ဟေ ဗြဲ ဘာ သာ ဖြင့် ရေး သား ထား ပါ သည်။

ဧ ‌ဇ ရ မှတ် စာ တွင် အာ ရေ မိ ဘာ သာ ပါ ဝင် ရ ခြင်း မှာ ထို စဉ် က အာ ရေ မိ ဘာ သာ သည် တ ရား ဝင် ရုံး သုံး ဘာ သာ စ ကား ဖြင့် သ ဖြင့် ဘု ရင့် နန်း တော် ၏ စာ ပေး စာ ယူ ဆက် သွယ် ရေး များ တွင် အ သုံး ပြု ရ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်။ ဆ ရာ ယု ဒ သန် က အာ ရေ မိ ဘာ သာ ကို ရှု ရိ ဘာ သာ ဟု ပြန် ဆို ထား ပါ သည်။

ဒံ ယေ လ အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း တွင် အ ခန်း ကြီး အ တော် များ များ အား အာ ရေ မိ ဘာ သာ ဖြင့် ရေး သား ရ ခြင်း အ ကြောင်း ကို မူ မ သိ ရ ‌ပါ။

မူ ရင်း ဓမ္မ သစ် ကျမ်း ကို မူ အ စ အ ဆုံး ကို ဂ ရိ ဘာ သာ တစ် မျိုး တည်း ဖြင့် သာ ရေး သား ထား ပါ သည်။

background mbfa top background mbfa bottom background mbfa
icon background mbfa

Myanmar Bible For All
အား လုံး အ တွက် သမ္မာ ကျမ်း စာ

ဤ Myanmar Bible for All (MBFA) ဝက်ဘ် ဆိုက် တွင် အောက် ပါ သမ္မာ ကျမ်း စာ မြန် မာ နှင့် အင်္ဂ လိပ် ဘာ သာ ပြန် များ အား တစ် ကျမ်း နှင့် တစ် ကျမ်း ယှဉ် တွဲ ဖတ် ရှု နိုင် ရန် စီ စဉ် ထား ပါ သည်။

  • ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ သမ္မာ ကျမ်း (ဆ ရာ ယု ဒ သန်)
  • မြန် မာ့ စံ မီ ကျမ်း (Copyright © 2012, 2014, 2017, 2021 by Global Bible Initiative)
  • The Holy Bible – King James version (KJV)
  • World English Bible (WEB)

သမ္မာ ကျမ်း စာ အုပ် လေး မျိုး ပါ ရှိ သော် လည်း၊ မိ မိ နှစ် သက် ရာ အ များ ဆုံး သုံး မျိုး ကို သာ တစ် ပြိုင် နက် ယှဉ် တွဲ ဖတ် နိုင် ပါ သည်။ မိ မိ နှစ် သက် သ လို ကျမ်း တစ် အုပ် တည်း သို့ မ ဟုတ် ကျမ်း နှစ် အုပ် ယှဉ် တွဲ ၍ လည်း ဖတ် ရှု နိုင် ပါ သည်။

ဓမ္မ သစ် ကျမ်း ၌ WEB ကို အ သုံး ပြု ရာ တွင် * ပြ ထား သည့် မှတ် ချက် များ ၌ MT, TR, NU စ သည် ဖြင့် ရည် ညွှန်း ထား သည် များ ကို မ ကြာ ခ ဏ တွေ့ မြင် ရ မည် ဖြစ် သည်။ ၎င်း တို့ မှာ မူ ရင်း ဂ ရိ စာ မူ များ ကို ရည် ညွှန်း ထား ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။ TR သည် Textus Receptus ကို ဆို လို ပြီး၊ MT သည် Greek Majority Text New Testament ကို ဆို လို ကာ၊ NU သည် Nestle-Aland / United Bible Societies Critical Text Greek New Testament ကို ဆို လို ခြင်း ဖြစ် သည်။ မြန် မာ့ စံ မီ ကျမ်း ၏ မှတ် ချက် များ တွင် လည်း “အ ချို့ မူ ရင်း ကျမ်း ၌ . . .” ဟူ ၍ ဖော် ပြ ထား သည် များ ကို တွေ့ ရ မည် ဖြစ် ပြီး၊ ၎င်း သည် အ ဆို ပါ မူ ရင်း ကျမ်း များ ကို ရည် ညွှန်း ထား ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။

ဆ ရာ ယု ဒ သန် ဘာ သာ ပြန် သည့် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ သမ္မာ ကျမ်း ကို မြန် မာ နိုင် ငံ ကျမ်း စာ အ သင်း ထုတ် သမ္မာ ကျမ်း စာ အုပ် Burmese J83-1985-5M မှ ပြန် လည် ရိုက် နှိပ် ကူး ယူ ထား ခြင်း သည်။ မြန် မာ့ စံ မီ ကျမ်း ကို copyright ပိုင် ရှင် Global Bible Initiative, LLC မှ ခွင့် ပြု ချက် ရ ယူ ပြီး ထည့် သွင်း ဖော် ပြ ထား ခြင်း ဖြစ် သည်။ အင်္ဂ လိပ် ဘာ သာ ပြန် KJV နှင့် WEB တို့ ကို မူ ခွင့် ပြု ချက် တောင်း ခံ ရန် မ လို အပ် သည့် အင် တာ နက်  public domain ထဲ မှ ကူး ယူ ဖော် ပြ ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။

ဤ ဝက်ဘ် ဆိုက် ကို ဆက် လက် ဝင် ရောက် ဖတ် ရှု အ သုံး ပြု ခြင်း အား ဖြင့် စာ ရှု သူ သည် ဝက်ဘ် ဆိုက် စာ မျက် နှာ တိုင်း ၏ အောက် ဆုံး ၌ link ပေး ထား သည့် MSB Terms and Conditions နှင့် MBFA End-user License Agreement တို့ ကို အ လို အ လျောက် သ ဘော တူ လက် ခံ ပြီး ဖြစ် ကြောင်း မှတ် ယူ ရ မည် ဖြစ် ပါ သည်။

ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ

ခ ရစ် ယာန် တို့ ၏ ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း သည် ဂျူး လူ မျိုး တို့ ၏ ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ ကို ဘာ သာ ပြန် ထား ခြင်း ဖြစ် သ ဖြင့် ၎င်း ကျမ်း နှစ် ခု သည် အ တူ တူ ပင် ဖြစ် သည်။ ကွာ ခြား ချက် မှာ ကျမ်း စာ အုပ် များ ကို စီ စဉ် ထား သို ပုံ မ တူ ညီ ခြင်း သာ လျှင် ဖြစ် ပါ သည်။

မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ တွင် ကျမ်း စာ အုပ် များ ကို အုပ် စု သုံး စု ခွဲ ၍ စီ ထား ပါ သည်။

ပ ဌ မ အုပ် စု ကို Torah ဟု ခေါ် ၍ သွန် သင် ချက် (ပ ညတ်) ဟု အ ဓိပ္ပါယ် ရ သည်။ ဒု တိ ယ အုပ် စု ကို Nevi’im ဟု ခေါ် ၍ ပ ရော ဖက် ဟု အ ဓိပ္ပါယ် ရ သည်။ တ တိ ယ အုပ် စု ကို Ketuvim ဟု ခေါ် ၍ စာ ပေ ဟု အ ဓိပ္ပါယ် ရ သည်။ ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ ကို ဟေ ဗြဲ ဘာ သာ ဖြင့် TaNaK ဟု ခေါ် သည်။ T သည် Torah ကို ဆို လို ပြီး၊ N သည် Nevi’im ကို ရည် ညွှန်း ကာ၊ K မှာ Ketuvim ကို ဆို လို ခြင်း ဖြစ် သည်။

ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ တွင် ပ ထ မ ဦး ဆုံး ကျမ်း မှာ Torah အုပ် စု ဝင် ကမ္ဘာ ဦး ကျမ်း ဖြစ် ပြီး နောက် ဆုံး ကျမ်း မှာ Ketuvim အုပ် စု ဝင် ရာ ဇ ဝင် ချုပ် ဒု တိ ယ စောင် ဖြစ် သည်။

ခ ရစ် တော် က ရှင် မဿဲ ၂၃:၃၅ နှင့် ရှင် လု ကာ ၁၁:၅၀ တွင် “အာ ဗေ လ ၏ အ သွေး (က ၄:၈) မှ စ ၍၊ . . . ဇာ ခ ရိ ၏ အ သွေး (၆ ရာ ၂၄:၂၀-၂၁) တိုင် အောင်” ဟု ဆို ခြင်း မှာ ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း တစ် အုပ် လုံး အ စ မှ အ ဆုံး ထိ ကို ဆို လို ခြင်း ဖြစ် သည်။

ရှင် လု ကာ ၂၄:၄၄ တွင် လည်း ခ ရစ် တော် က “ပ ညတ္တိ ကျမ်း စာ… ပ ရော ဖက် တို့ ၏ ကျမ်း စာ…ဆာ လံ ကျမ်း စာ” ဟု ဆို ရာ တွင် လည်း ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း စာ တစ် အုပ် လုံး ကို ဆို လို ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။